Teknokent Koleji

Loading

Nasıl Bir Teknokent

Nasıl Bir Teknokent Koleji ?

Nasıl Bir Okul ?

İnovatif ve yenilikçi bir eğitim anlayışından hareketle, TEKNOKENT KOLEJİ yenilikçi eğitim programlarıyla öğrencilerini hayata hazırlar. Dünya ölçeğinde eğitime yön verme vizyonuyla; Endüstri 4.0 temelli teknoloji, yazılım ve proje ağırlıklı, bilimsel odaklı eğitim anlayışıyla eğitim programları geliştirir. Öğrencilerini sadece sınavlara değil, hayata hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirir.

TEKNOKENT KOLEJİ olarak öğrencilerimizi; edindikleri bilgilerden anlam çıkarabilen, bulunduğu ortamı ve yaşadığı çevreyi doğru okuyabilen, anlayabilen ve yorumlayabilen; alışılmış kalıpların dışında düşünebilen, farklı kültürel ortamlarda iletişim kurabilen ve ilişkiler geliştirebilen, veriye dayalı akıl yürütme ve verilerden çıkarımlar yapabilen, disiplinler arası kavramları anlayabilen ve kullanabilen, problem çözme yeteneklerine sahip, çok yönlü ve üretken bireyler olarak hayata hazırlıyoruz.

Böylece eğitimi yaşamın bizzat kendisi olarak kabul eden Teknokent Kolejlerinde öğrenciler, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler olarak eğitimlerini tamamlarlar.

Dersler, mühendislik-teknoloji tabanlı bir eğitim felsefesiyle, araştırma ve geliştirme odaklı bir yaklaşımla, sanayi ile yakın iş birliği içinde, programın gerektirdiği istihdam olanakları ve planlama konularında uygulamaya yönelik olarak atölye ve laboratuvar ortamında işlenir.

Hayata hazırlayan okul modeliyle mesleki becerilerin kazandırılması için usta-çırak, okul-teknoloji ve sanayi işbirlikleriyle teknoloji alanlarının da derslik olarak kullanıldığı üreten okul anlayışını hayata geçiriyoruz. Derslerin sadece sınıflarda, laboratuvar ve atölyelerde değil hayatın her alanında da işlenebildiği “Duvarsız Derslikler” in de kullanıldığı bir derslik modeli.

Kaliteli ortaöğretime erişim, Türkiye için giderek daha fazla önem kazanıyor. Gençlerimizin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri, toplumsal yaşama istedikleri şekilde, etkin biçimde katılmaları ve insana yaraşır istihdam olanaklarından yararlanmaları için onlara öncelikle nitelikli bir lise eğitim ve öğretim programı sunmak için yola çıkan TEKNOKENT KOLEJİ; kaliteli lise eğitimi çerçevesinde mesleğe özgü becerilerin yanı sıra daha geniş ve aktarılabilir hayat becerilerini de kazandırabilen programlar sunmaktadır.

Nasıl Bir Müfredat Uygulanır?

Teknokent Koleji olarak lise eğitiminde proje odaklı, Endüstri 4.0 Temelli Eğitim anlayışıyla fen, matematik, teknoloji,bilgisayar bilimleriyle iktisadi ve idari bilimler ve mühendislikle ilgili temel bilgilerin de yer aldığı programın birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı değil bir bütün olarak kavratıldığı eğitim programını hayata geçiriyoruz.

“Hayata Hazırlayan Okul” modeliyle, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli ahlâklı bireyler yetiştiriyoruz.

Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip karakterde bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde” (TYÇ) eğitim ve öğretim alması hedeflenmiştir.

 • İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek,
 • Meslekî ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek,
 • Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak,
 • Meslekî ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek
 • İş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programları hazırlamak,
 • Ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için eğitimin sosyal ve sektörel entegrasyonunu sağlamak,
 • Bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra değişime uyum sağlaması için ihtiyaç duyulan yetkinlikleri kazandırmak,
 • Dijitalleşme süreciyle birlikte belirli alanlarda bireylere bilgi ve iletişim teknolojilerinde temel yetkinliklerin yanı sıra üst düzey becerileri de kazandırmak,
 • Öğrencileri millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıyla ve bu anlayışa özgü iş ahlakı değerleriyle yetiştirmek,
 • Meslekî ve teknik eğitim ile insan odaklı kalkınmanın sağlanmasında etkin yer almak,
 • Sektörün dijital dönüşümü çerçevesinde yeni iş alanlarının oluşturulması ve istihdamın artırılmasında rol oynayan girişimcilik anlayışının kazandırılmasıdır.

“Geleceğin Eğitimini Veren Okul”

Nasıl Bir Eğitim ?

Her bir dersliği laboratuvar ve atölye olarak kullandığımız yeni nesil akıllı sınıflarda verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimiz dijital okuryazarlığı kazanır; teknolojiyi üreten ve yöneten öğrenciler yetişir. Farklı disiplinlerin birlikte kullanıldığı, bilimsel düşünme becerilerinin geliştirildiği bu atölyelerde öğrencilerimiz üretim tabanlı bilgisayar bilimlerinde hazırladıkları projeleri üretime dönüştürerek hayata geçirme fırsatını yakalar. Böylece öğrencilerimiz, teknoloji sınıf modeliyle dijital bir eğitim ortamında, yaparak yaşayarak, sınıfın ve okulun sınırlarını aşarak teknolojiyle tüm dünyaya açılarak öğrenirler. Teknolojisi ve İnovasyon eğitimi kapsamında Etik, Güvenlik ve Toplum, Problem Çözme ve Algoritmalar, Programlama, Robot Programlama, Web Tabanlı Programlama, Mobil Programlama gibi dersler de verilir. Mesleğe yönelik bilgisayar uygulamalarıyla öğrencilerimiz yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri edinirler. Bu atölyelerde uygulanan programlar, dijital teknolojilerin doğru ve sağlıklı kullanımını, teknolojik aletlerin çalışma prensiplerini, basit algoritma geliştirmeyi, programlamayı, proje hazırlama ve makine dillerini öğrenerek mesleğe yönelik temel becerileri kazanırlar.

Teknokent Kolejinde öğrencilerimizin akademik gelişimlerini artırmak için alışılmış eğitim yaklaşımı ve alışkanlıklarından farklı olarak “sonuç odaklı” değil, “süreç odaklı” eğitim anlayışla hareket edilir. Böylece “Yaparak Yaşayarak Öğrenme” felsefesini benimsemiş olan öğrencilerimizin; salt ezberden uzak, bilgiyi kullanabilen, düşünen ve araştıran, potansiyellerinin ve yeteneklerinin farkında olan, zamanını planlı ve verimli kullanmayı bilen, hayattaki değişimleri kolayca karşılayabilecek ve karşılaştığı problemleri çözebilecek eğitim ve donanımı almış bireyler olarak yetişmeleri akademik eğitimimizin ana hedefidir.

Teknokent Koleji öğrencilerinden beklenen bilimsel araştırma ve proje yapma çalışmaları için üniversitelerle iş birliği protokolleri yapılır. Danışman öğretmenlerimizin rehberliğinde her öğrencimizin bilimsel araştırma ve proje yarışmalarına katılması için gerekli motivasyon ve destek sağlanır.

Ülkemiz, sürekli ve hızlı bir şekilde büyümekte, bölgesinde ve dünya ölçeğinde önemli bir aktör konumuna gelmektedir. Gelişmenin devam edebilmesi, yenilikçi ve girişimci fikirlerle desteklenmesi ile; girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ise ancak bu eğitimlerin daha küçük yaşlardan itibaren verilebilmesi ile mümkün olacaktır. Bu gerçeklerden hareketle Teknokent Koleji olarak tüm öğrencilerimize girişimcilik programı uygulanır. Bu program kapsamında öğrencilerimize oluşturulan sosyal kulüplerle teorik bilgilerini pekiştirme ve başta yazılım ve e-ticaret olmak üzere alanında yenilikçi fikirleriyle başarıya ulaşmış girişimcilerle bir araya gelme imkânı sunulur.

Çift Dilli Eğitim Sistemi ile iki dilde ana dil becerisi edindirmeyi hedefliyoruz. Her öğrencimize yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma) kazandırmak temel hedefimizdir. Mesleki İngilizceyi edindirmenin yanında ayrıca öğrencilerimize üniversiteye girişte ve yurt dışında eğitim görmeleri için gerekli imkânları sunuyoruz.

Öğrencilerimize yabancı dili yaşayarak öğrenebilmeleri, dili doğal ortamlarda kullanarak pekiştirebilmeleri ve günlük yaşamda kullanabilmeleri için yurt dışı “Dil Okulu” programları da düzenliyoruz.

Öğrencilerimize dokuzuncu sınıftan itibaren profesyonel eğitim koçluğu ile belli bir alanda özel çalışma ve araştırma yapma ve proje hazırlama eğitimleri verilir. Bununla birlikte öğrencilerimize; hangi kariyeri ve mesleği seçerlerse tutku ile yapacakları bir işe sahip olacakları, sahip oldukları beceriler ile hangi alanda daha başarılı olacaklarına dair uygulamalar yapılır.

Böylece baskın olan kariyer eğilimlerine ve kişilik özelliklerine uygun ilgi alanları ve meslekleri tespit edilip bunlara ulaşmayı sağlayacak eğitim programları ve çalışma ortamları planlanarak süreçler yakından takip edilir; güçlü oldukları ve merak duydukları alana yönelik çalışmalar yapmaları ve o alanda projeler hazırlamaları sağlanır. Bu amaca yönelik öğrencilerimiz, “Kariyer Günleri” ile birbirinden seçkin farklı meslek erbabı, iş adamı, akademisyen, uzman, yönetici ve yazarlar ile buluşturulur, sertifika programları düzenlenir.

Kişiye Özgü Öğretim Modeli her öğrencinin öğrenme stilinin birbirinden farklı olabileceği ve her öğrencinin öğrenebileceği esasına dayanır. Bu model öğrencilerin eğitim öğretim sürecindeki bireysel farklılıklarını, ilgi ve yetenek alanlarını dikkate alarak kişiye özgü planlanan ve uygulanan bir eğitim modelidir. Böylece öğrencilerin öğrenme biçimindeki farklılıklarını dikkate alarak “Kişilerin öğrenme tarzları, onların parmak izleri kadar özeldir.” tespitinden hareketle öğretim süreçleri planlanır.

Bu modelde öğrencinin; yeni bir şey öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanması, keşfetmesi sağlanır. Bunun için öğrencilere kişisel öğrenme biçimleri ile ilgili uygumalar verilir. Öğrenciler için öğrenme biçimi, çalışma alışkanlıkları gibi birçok detayın yer aldığı bir öğrenme yolu belirlenir. Hem bireysel olarak öğrencinin hem de sınıfın öğrenme profili çıkarılarak dersler bu profile özgü planlanır ve işlenir.

Eğitim programlarındaki amacımız öğrencilerimizin temel akademik derslerle ilgili öğrenmelerini tam olarak sağlamaktır. Öncelikle öğrencilerimizin matematiği matematik gibi, fiziği fizik gibi öğrenmelerini sağlamaktır. Temel öğrenme becerilerini kazanan her öğrencimizin bir üst öğrenim kurumuna hazırlanması bir sistem dahilindedir. Bu sistemde temel amacımız, her öğrencimizin sınava yönelik tüm ihtiyaçlarını okul ortamında karşılamak, test tekniği ve akademik başarısını artırmak, mutlu olacağı, istediği bölümü kazanmasını sağlamaktır. Üniversiteye hazırlık sürecinde tüm öğrencilerimize ayrı ayrı, onların bu süreçteki tüm zihinsel ve duygusal ihtiyaçları dikkate alınarak, profesyonel eğitim koçluğu ile

özel bir danışmanlık hizmeti yürütülür. Bu süreçte sınav sistemi tanıtılır, öğrenciye uygun çalışma yöntemleri belirlenir, hedef belirleme ve kaygıyı azaltmaya yönelik motivasyon çalışmaları ile sınav sonrası uzman tercih danışmanlığı yapılır. 11. sınıfın başından itibaren başlatılan üniversiteye tam hazırlık programı, yarıyıl tatili, yaz tatili süresince belirli bir plan, program ve takvim çerçevesinde yürütülür.

Öğrencilerimizin edindikleri teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine fırsat oluşturmak, bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek; onları araştırma yapmaya ve proje üretmeye teşvik etmek, onların çalışmalarını yönlendirmek, bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak, girişimcilik kültürünün öğrencilerimiz arasında yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, başta Devlet Kurumları olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel olimpiyat, yarışma ve etkinliğe hazırlanır; bu konularda onlara gerekli danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilir.

Öğrencilerimizde sosyal konularla ilgili farkındalık oluşturmak, onların sosyal konulara yönelik duyarlılıklarını artırmak ve geliştirmek amacına yönelik sosyal sorumluluk projeleri üretmelerini ve uygulamalarını isteriz. Bu amaçla öğrencilerimizle ilgili olarak başarılı bir akademik kariyerin yanında her alanda fark oluşturacak sosyal sorumluluk bilincine sahip etkin bireyler olarak yetişmelerini, yürüttükleri projelerle yaşadıkları hayatın dışında başka hayatların da olduğuna dair farkındalık kazanmalarını ve toplumda fark ortaya koyarak toplumsal duyarlılıklarını geliştirmelerini sağlamak en temel öncelik ve hedeflerimiz arasındadır. Böylece öğrencilerimiz hayatın sorunlarıyla tanışırlar ve bu sorunları yapıcı biçimde çözmeye çalışırlar. Dolayısıyla ileride meslek ve özel yaşamlarında gereksinim duyacakları iletişim, problem çözme ve iş dünyası ile ilgili becerileri öğrenir ve geliştirirler. Topluma karşı da sorumluluk duygusu kazanırlar.

Okul ve Ailenin üzerlerine düşen rolleri en ideal şekilde gerçekleştirmek için ailenin eğitim süreçlerine katılımını ve güven esasına dayalı güçlü bir iş birliğini çok önemsiyoruz. Bu amaçla velilerimize yönelik onlarda farkındalık oluşturmak, bilgi ve farklı bakış açıları edinmelerine katkı sağlamak için öğrencilerimizin akademik, bireysel eğitim ve gelişimlerine dair aile okulu çalışmaları ve seminerler düzenlenir. Öğrencilerimizin ergenlik dönemi gelişim özellikleri, anne-baba rolleri ve tutumları vb. konularda ailelerle bireysel görüşmeler gerçekleştirilir ve onlara bilgilendirici materyaller gönderilir.

İş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde işletmelerin rekabet edebilme gücüne katkı sağlanabilmesi, ülkemizin başta insan kaynağı olmak üzere kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilmesine bağlıdır. Bu nedenle Teknokent Kolejinde öğrencilerimizin; çağı takip eden ve ona yön veren becerilere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla öğrencilerimize bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırılması için uygulanan teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanında onları desteklemek ve geliştirmek üzere üniversite ve iş dünyası temsilcileri ile çözüm ortaklığı ve iş birliği protokolleri gerçekleştirilir.

Nasıl Bir Öğrenci

 • Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesi ile sosyal ve ekonomik manevi kalkınmasını artıran,

 • Küresel düzeyde rekabet edebilen,

 • Kendi yaşamında ve ülke yaşamında değer üreten,

 • Öğrendiği bilgilerden anlam çıkarabilen, yaşadığı çevreyi ve insanları doğru okuyabilen, anlayabilen ve yorumlayabilen,

 • Alışılmış kalıpların ve kuralların dışında düşünebilen,

 • Farklı kültürel ortamlarda iletişim kurabilen ve ilişkiler geliştirebilen,

 • Veriye dayalı akıl yürüten ve verilerden çıkarımlar yapabilen,

 • Disiplinler arası kavramları anlayarak kullanabilen,

 • İş süreçlerini veya görevleri rutinlerin dışında farklı şekillerde tasarlayabilen,

 • Bilişimsel kapasiteyi geliştirmek için bilgileri önem ve önceliğine göre ayrıştırabilen ve değerlendiren,

 • Sanal ortamlarda iş birliği yapabilen,

 • Eğitimi yaşamın bizzat kendisi olarak kabul edip; çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen,

 • Bilme sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler olarak hayata hazır olan hazır olan öğrenci vizyonu.